Aktualitet

Heqja e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsi - Espulso)
Keni marrë Dekret dëbimi (espulsione) dhe nuk i njihni të drejtat tuaja?
Studio Ligjore “TIVARI” e njohur nga Institucionet Shqiptare dhe Ndërkombëtare ofron ndihmë ligjore (Avokatore) në zgjidhjen e çështjes suaj brenda një afati të shkurtër duke ju dhënë një zgjidhje efektive.
Opinion Ligjor
Çfarë janë Ndërmarrjet e Fondeve të Investimeve (ISK)?
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 237, datë 18.2.2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë"
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 236, datë 18.2.2010 - "Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike"
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 192, datë 3.12.2009 - "Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit me anë të masave parandaluese mbi pronën"
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 228, datë 4.2.2010 - Ndryshimet e fundit në Ligjin për Tatimin