Shërbimet e ofruara

 • Konsulencë Juridike.
 • Ofrojmë konsulencë ligjore në disa gjuhë të huaja.
 • Përfaqësimi, mbrojtja apo çdo lloj konsulence ligjore ofrohet gjithashtu edhe në gjuhën Angleze, Italiane dhe Turke.
 • Përfaqësimin ligjor dhe avokati.
 • Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.
 • Përgatitja e kërkesë padive ose kërkesave gjatë proçedimit penal, si dhe e kërkesave ankimore, rekurseve kundër vendimeve gjyqësore, atyre të organit të Prokurorisë, Arbitrazhit ose të organeve të administratës publike si dhe çdo organizmi në të cilin aderon Republika e Shqipërisë.
 • Përgatitja e ankesave dhe kërkesave të personave fizik ose juridik.
 • Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.
 • Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.
 • Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.
 • Prania si mbrojtës në kohën e shoqërimit, ndalimit, arrestimit, gjatë proçesit të hetimit, shqyrtimit gjyqësor të personave në çështjet penale.
 • Përfaqësimi i personave fizik ose juridik në çështjet civile dhe administrative, në Gjykatë, në Arbitrazh dhe në organe të tjera të administratës publike.
 • Veprime të tjera ndihmëse juridike që parashikohen në ligj.
 • Përkthime të liçensuara nga Ministria e Drejtësisë në gjuhët: Anglisht, Italisht, Frengjisht, Gjermanisht, Turqisht, Maqedonisht etj.
 • Ezaurimin e proçedurës ligjore për heqjen e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsit) nga sistemi Shengen.

Aktualitet

Heqja e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsi - Espulso)
Keni marrë Dekret dëbimi (espulsione) dhe nuk i njihni të drejtat tuaja?
Studio Ligjore “TIVARI” e njohur nga Institucionet Shqiptare dhe Ndërkombëtare ofron ndihmë ligjore (Avokatore) në zgjidhjen e çështjes suaj brenda një afati të shkurtër duke ju dhënë një zgjidhje efektive.
Opinion Ligjor
Çfarë janë Ndërmarrjet e Fondeve të Investimeve (ISK)?
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 237, datë 18.2.2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë"
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 236, datë 18.2.2010 - "Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike"
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 192, datë 3.12.2009 - "Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit me anë të masave parandaluese mbi pronën"
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 228, datë 4.2.2010 - Ndryshimet e fundit në Ligjin për Tatimin